July 3, 2019

EMP501-Rekonsiliasies

Die aanvangsdatum van die 2019-seisoen vir indiening van die jaarlikse EMP501-rekonsiliasies is deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) uitgestel vanaf 1 April na 17 April 2019. Die rede vir hierdie verandering word toegeskryf aan opdaterings deur die SAID aan hul bestaande stelsels. Die sperdatum vir indiening van bostaande rekonsiliasie, sowel as die Opgawe van Verdienste (“Return of Earnings”) (W.As 8) is 31 Mei 2019.  Die boetes vir laat indiening is as volg: die nie-indiening of laat indiening van die EMP501-rekonsiliasie kan lei tot ’n 10% boete van die belastingjaar se werknemersbelastingaanspreeklikheid; en die laat indiening van die W.As 8 2018 Opgawe […]
May 27, 2019

EMP501-rekonsiliasies

Die aanvangsdatum van die 2019-seisoen vir indiening van die jaarlikse EMP501-rekonsiliasies is deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) uitgestel vanaf 1 April na 17 April 2019. Die rede vir hierdie verandering word toegeskryf aan opdaterings deur die SAID aan hul bestaande stelsels. Die sperdatum vir indiening van bostaande rekonsiliasie, sowel as die Opgawe van Verdienste (“Return of Earnings”) (W.As 8) is 31 Mei 2019.  Die boetes vir laat indiening is as volg: die nie-indiening of laat indiening van die EMP501-rekonsiliasie kan lei tot ’n 10% boete van die belastingjaar se werknemersbelastingaanspreeklikheid; en die laat indiening van die W.As 8 2018 Opgawe […]
March 13, 2019

NUWE INDIENINGVEREISTES VIR INSOLVENTE BELASTINGBETALERS

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“die SAID”) het onlangs nuwe prosedures uiteengesit met betrekking tot die proses rondom die indiening van inkomstebelastingopgawes wat verband hou met insolvensie. Die verstekposisie is dat waar die boedel van ’n persoon gesekwestreer word, moet ’n afsonderlike opgawe ingedien word vir die tydperk wat begin op die eerste dag van daardie jaar van aanslag en eindig op die datum wat die datum van sekwestrasie voorafgaan. ’n Verdere opgawe word benodig vir die tydperk wat begin op die datum van sekwestrasie en eindig op die laaste dag van daardie jaar van aanslag (en daaropvolgende jare van aanslag totdat […]
February 18, 2019

ARTIKEL 24C TOEKOMSTIGE UITGAWES

Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (“SAID”) het op 10 Januarie 2019 ’n bindende privaatbeslissing (“BPR 315”) in ooreenstemming met artikels 78(1) en 87(2) van die Wet op Belastingadministrasie[1], uitgereik. Hierdie beslissing bepaal die toepassing van die definisie van “toekomstige uitgawes” in artikel 24C (1) van die Wet op Inkomstebelasting[2], op ’n kommoditeits-koopooreenkoms. Die aansoeker (’n inwonende maatskappy) en ’n nie-inwonende bedryfsmaatskappy (Opco) sal ’n tussenmaatskappy-ooreenkoms aangaan vir die verskaffing van koopkrediete verteenwoordigend van hoeveelhede van sekere kommoditeite wat deur Opco gemyn word. Die aansoeker sal op sy beurt hierdie koopkrediete aan die koper (ook ’n nie-inwonende bedryfsmaatskappy) verkoop kragtens ’n 40-jaar koopooreenkoms[3]. […]
November 16, 2018

Verskillende rentekoerse in belasting

Die Inkomstebelastingwet[1] bevat definisies vir verskillende rentekoerse. Hierdie rentekoerse dien as die basis vir renteberekeninge in inkomstebelasting in verskillende omstandighede en kan breedweg in drie hoofareas gekategoriseer word. Kennis van die verskil tussen hierdie onderskeie tipes rentekoerse kan ’n wesenlike impak hê op die bedrag rente wat deur belastingbetalers verskuldig of ontvangbaar is, asook die wyse waarop hulle transaksies struktureer, beïnvloed. Wat is die verskillende tipes rentekoerse en wanneer is hulle van toepassing? SAID onderskei tans tussen twee “voorgeskrewe tariewe” en ’n sogenaamde “amptelike rentekoers”. Die voorgeskrewe tariewe is administratief van aard en van toepassing op belastingskulde, terwyl die amptelike […]
November 16, 2018

SAID rente op voorlopige belasting

Soos met verskeie ander saketransaksies, trek belasting in sy verskillende vorme ook rente aan, óf betaalbaar deur die belastingbetaler aan die SAID, óf aan die belastingbetaler verskuldig deur die SAID. Benewens om te weet watter van die verskillende SAID-rentekoerse van toepassing is (wat dikwels op sigself ’n uitdaging is), word dit toenemend belangrik om te weet in watter omstandighede rente van toepassing is, asook die relevante inkomstebelastinghantering van daardie rente. Hierdie artikel ondersoek een só ’n scenario: voorlopige belasting. Oorbetaling van voorlopige belasting Indien ’n belastingbetaler enige belastingkrediet het (die bedrag waarmee die belasting wat reeds betaal is die berekende […]
September 18, 2018

WAARDASIE VAN VOORKEURAANDELE

Wanneer dit kom by inkomstebelasting, veroorsaak die kwessie van waardasie van aandele dikwels ’n groot mate van onsekerheid, veral waar aandele nie op ’n erkende beurs verhandel word nie. Alhoewel die Agtste Skedule van die Inkomstebelastingwet[1] in paragraaf 31 ’n bietjie leiding gee oor die markwaarde van sekere bates, is die ‘allesinsluitende’ metode die prys wat verkry sou kon word by die verkoop van ’n bate tussen ’n gewillige koper en ’n gewillige verkoper wat op armlengte in die oop mark handel. Die reëls van kapitaalwinsbelasting bepaal dat persone op die datum van hulle dood geag word hul bates van […]
September 18, 2018

VERANDERINGE AAN SLEGTE SKULD TOELAE

Die meeste Suid-Afrikaanse besighede word een of ander tyd blootgestel aan kredietrisiko in die vorm van slegte skulde. Alhoewel belastingbetalers ongetwyfeld verkies om die skuld te verhaal, bied die Inkomstebelastingwet[1] ’n mate van verligting in gevalle waar skuld sleg of twyfelagtig geword het. Nie alleen maak Artikel 11(a) voorsiening vir die aftrekking van verliese wat werklik aangegaan is in die produksie van inkomste nie, maar artikel 11(i) en 11(j) is spesifiek gemik op ’n aftrekking of toelaag vir slegte skuld en twyfelagtige skuld onderskeidelik. Hierdie twee bepalings is egter omstrede hoofsaaklik om twee redes. Eerstens is daar geen riglyn in […]
August 7, 2018

BELASTINGSKULD EN AFBETALINGSOOREENKOMSTE

Om by iemand in die rooi te wees is vir meeste ’n onaangename ervaring, veral as die skuldeiser die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (die SAID) is. Omstandighede lei egter soms na gevalle waar ’n belastingpligtige agter raak met bedrae wat aan die SAID verskuldig is. Ons ondervind egter dat die SAID se skuldinvorderaars (intern en nuut-aangestelde eksterne agente) al hoe meer aktief uitstaande skuld invorder – grootliks weens die tekorte soos wyd gepubliseer wat tesourie ervaar. Belastingwetgewing maak voorsiening vir belastingpligtiges om alternatiewe reëlings met die SAID te tref om belastingbetalings uit te stel, af te betaal en selfs in sekere gevalle […]
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X