VYF WENKE VIR DIE BESTUUR VAN JOU KLEINSAKE-BETAALSTAAT
August 10, 2017
ESTATE PLANNING FOR YOUNG ADULTS
September 8, 2017

Met die fokus op vaardigheidsontwikkeling en werkskepping, is die bestaande toelae vir leerderskapooreenkomste uitgebrei tot alle ooreenkomste wat voor 1 April 2022 aangegaan word. Soortgelyk, is die Indiensnemingbelastingaansporing (ETI) verleng tot 28 Februarie 2019.

Artikel 12H van die Inkomstebelastingwet[1] laat ’n werkgewer toe om ’n “leerderskap toelaag” te eis ten opsigte van geregistreerde leerderskapooreenkomste aangegaan of gevoltooi tydens ’n jaar van assessering. Vir die doeleindes van artikel 12H, moet die leerderskapooreenkoms geregistreer wees ingevolge die Wet op Vaardigheidsontwikkeling[2]. ’n Kwalifiserende werkgewer is geregtig op twee soorte toelae, naamlik ’n jaarlikse toelaag (aftrekbaar in enige jaar van assessering waartydens ’n leerder ’n party is by ’n geregistreerde leerderskapooreenkoms) en ’n voltooiingstoelaag (aftrekbaar in die jaar waarin die leerder suksesvol die leerderskap voltooi).

Om vir die artikel 12H-toelaag te kwalifiseer, moet die leerderskapooreenkoms voor ’n sekere datum aangegaan word. Hierdie tydperk is verleng vanaf 1 Oktober 2016 tot 1 April 2022.

Verder, met ingang van 1 Oktober 2015, hang die bedrag van die toelaag af van die vlak van kwalifikasie wat deur die leerder gehou word. In hierdie opsig, kwalifiseer werkgewers vir beide die jaarlikse, sowel as die voltooiingstoelaag van R40 000, ten opsigte van leerders wat ’n kwalifikasie het wat gelykstaande is aan die Nasionale Kwalifikasieraamwerk (NKR) vlak 1 tot 6. Ten opsigte van leerders wat ’n kwalifikasie beklee wat gelykstaande is aan NKR-vlak 7 tot 10, kwalifiseer die werkgewer vir ’n jaarlikse en voltooiingstoelaag van R20 000 elk.

Ten opsigte van ’n persoon met ’n gestremdheid, kwalifiseer die werkgewer vir ’n addisionele toelaag van R20 000, waar die leerder ’n kwalifikasie het wat gelykstaande is aan NKR-vlak 1 tot 6, en ’n addisionele R30 000 waar die leerder ’n kwalifikasie het wat gelykstaande is aan NKR-vlak 7 tot 10, dit wil sê; ’n totale toelaag van onderskeidelik R60 000 en R50 000.

Die ETI[3] is op 1 Januarie 2014 deur die regering ingestel om die sosio-ekonomiese probleem van jeugontwikkeling aan te spreek. Kwalifiserende werkgewers kan die maandelikse werknemersbelasting wat weerhou is, en betaalbaar is aan SAID, in verband met die Vierde Bylaag van die Inkomstebelastingwet, verminder met die bedrag van die ETI. Daar is aanvanklik aangedui dat hierdie toelaag op 1 Januarie 2017 gestaak sal word. Die aansporing is nou egter verleng tot 28 Februarie 2019.

Benewens die ETI, kan ’n werkgewer ook in aanmerking kom vir ’n aftrekking van ’n leerderskap toelaag tydens ’n jaar van assessering, indien daar aan die vereistes van artikel 12H van die Inkomstebelastingwet voldoen word, soos hierbo uiteengesit.

[1] 58 van 1962

[2] 97 van 1998

[3] Wet op Indiensnemingbelastingaansporing, No. 26 van 2013

Hierdie artikel is ʼn algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd ʼn finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X