BELASTINGVRYE SPAARBELEGGINGSREKENINGS
June 7, 2016
BELASTINGIMPLIKASIES VERBIND AAN OVO’s
July 5, 2016

BloksBelastingbetalers mag vir Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW) registreer op ‘n vrywillige of verpligte basis. Vereistes vir registrasie word vervat in Afdeling 23 van die Wet op Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW-wet), 89 van 1991.

Oor die algemeen mag ‘n belastingbetaler op ‘n vrywillige basis vir BTW registreer indien daardie belastingbetaler aan die SAID kan bewys dat sy belasbare bates in die voorafgaande 12 maande    R50 000 oorskry het, of dat dit redelikerwys verwag kan word dat sy belasbare bates in die komende 12 maande R50 000 sal oorskry (Afdeling 23(3)(b) van die BTW-wet). ‘n Uitsondering word vervat in die definisie van “onderneming” in Afdeling 1 van die BTW-wet soos dit van toepassing is op belastingbetalers wat ‘n onderneming so bedryf dat dit die verskaffing van kommersiële akkommodasie behels (gewoonlik die voorsiening van kos en inwoning). Hierdie ondernemings moet bewys dat belasbare bates in sy besit in die volgende 12 maande R120 000 sal oorskry (of dat dit daardie bedrag in die afgelope 12 maande oorskry het).

Die verpligte BTW-registrasiedrempelbedrag is R1 000 000 en is van toepassing op belasbare bates verkry deur die belastingbetaler. Met ander woorde, indien die belastingbetaler in die afgelope 12 maande belasbare bates ten bate van meer as R1 000 000 besit het, is daardie belastingbetaler verplig om vir BTW te registreer. Dieselfde beginsel is van toepassing indien belasbare bates in die volgende 12 maande R1 000 000 sal oorskry in terme van ‘n skriftelike kontraktuele ooreenkoms (‘n huurooreenkoms aangegaan deur, byvoorbeeld, ‘n verhuurder). Waar die R1 000 000 drempel egter nie behaal word nie uitsluitlik as gevolg van een van die volgende:

  • enige staking van, of enige substansiële en permanente vermindering in die grootte of skaal van enige onderneming wat deur daardie persoon bedryf word; of
  • die vervanging van enige aanleg of ander kapitale bate wat gebruik word in enige onderneming wat deur daardie persoon bedryf word; of
  • abnormale omstandighede van ‘n tydelike aard,

sal verpligte registrasie nie vereis word nie. “Eenmalige” of nie-herhalende gebeure word dus buite rekening gelaat wanneer oorweeg word of ‘n onderneming die R1 000 000 drempel sou behaal of nie. Byvoorbeeld, waar ‘n belastingbetaler wie se belasbare bates normaalweg R500 000 beloop vir ‘n periode van 12 maande, die eiendom van waar hy sy besigheid bedryf vir R3 000 000 verkoop, sal die verkoop van sodanige eiendom ‘n belasbare bate vir die belastingbetaler wees, en sal dit daartoe lei dat sy belasbare bates die R1 000 000 drempelbedrag oorskry vir daardie spesifieke tydperk van 12 maande. Op die basis dat sodanige verkoop van die eiendom egter op “abnormale omstandighede” mag dui wat nie normaalweg met die aktiwiteite van die onderneming geassosieer word nie, kan ‘n sterk argument uitgemaak word om te bepaal dat die belastingbetaler in hierdie voorbeeld nie verplig is om vir BTW te registreer nie.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X