WANNEER MAG EN MOET ‘n BESIGHEID VIR BTW REGISTREER
July 5, 2016
WHEN TO REGISTER FOR VAT VOLUNTARILY
July 5, 2016

BloksBaie belastingbetalers is deeglik bewus van die voordelige Inkomstebelasting regime verbonde aan Openbare Voordeel-organisasies (OVO’s). Kwalifiserende liggame kan as OVO geregistreer word in terme van Afdeling 30 van die Inkomstebelastingwet, 58 van 1962, en word gevolglik vrygestel van Inkomstebelasting. Sekere kwalifiserende OVO’s word selfs toegelaat om aan donateurs ‘n sertifikaat/kwitansie uit te reik in terme van Afdeling 18A van die Inkomstebelastingwet ten einde hierdie donateurs in staat te stel om hierdie skenkings wat aan OVO’s gemaak word, af te trek vir Inkomstebelastingdoeleindes: ‘n ooglopende aansporing om OVO’s se aktiwiteite te help befonds.

Terwyl verskeie potensiële liggame as OVO mag kwalifiseer (en dus vrygestel word van Inkomstebelasting), kwalifiseer slegs ‘n klein aantal om Afdeling 18A-sertifikate te mag uitreik. ‘n Liggaam mag as OVO geregistreer word indien dit enige aantal van die 11 tipes breë soorte openbare voordeel-aktiwiteite beoefen, soos hieronder genoem. Slegs OVO’s wat die eerste 5 aktiwiteite beoefen, kwalifiseer egter om Afdeling 18A-sertifikate uit te reik:

  • Welsyn en humanitêr;
  • Gesondheidsorg;
  • Opvoeding en ontwikkeling;
  • Bewaring, omgewing en dieresorg;
  • Grond en behuising;
  • Godsdiens, geloof of filosofie;
  • Kultureel;
  • Navorsing en verbruikersregte;
  • Voorsiening van fondse, bates of ander hulpbronne; en
  • Algemeen

Die bogenoemde aktiwiteite word gelys en in meer detail beskryf in die Negende Skedule tot die Inkomstebelastingwet. Daar bestaan nog verskeie ander vereistes waaraan ‘n liggaam moet voldoen voordat hulle geskik is om aansoek te doen om vrystelling van Inkomstebelasting (en selfs meer om in staat te wees om Afdeling 18A-sertifikate uit te reik), maar die eerste voorvereiste is om in staat te wees om te bewys dat die betrokke organisasie sy sake sal bedryf as ‘n Openbare Voordeel-organisasie, soos bo genoem. Byvoorbeeld, streng vereistes bestaan in verband met die stigtingsdokument van die betrokke organisasie, asook wat in essensie neerkom op ‘n “merk die blokkie” oefening wanneer die SAID aansoeke oorweeg. Dit is dus belangrik om jou belastingadviseur van die begin af hierby te betrek en selfs ook wanneer die relevante trustakte of Memorandum van Inkorporasie van die voornemende aansoeker opgetrek word.

Belastingbetalers wat skenkings aan kwalifiserende OVO’s maak wat in staat is om Afdeling 18A-sertifikate uit te reik, word volgens dieselfde Afdeling toegelaat om daardie skenking van hul belasbare inkomste af te trek, wat effektief hul Inkomstebelasting-aanspreeklikheid verminder. Hierdie donasies word ook vrygestel van Skenkersbelasting. Daar is egter ‘n beperking op die aantal donasies wat in enige gegewe belastingjaar deur ‘n belastingbetaler afgetrek mag word: aftrekbare donasies mag nie meer as 10% van die belasbare inkomste oorskry nie (bereken voordat die donasie in berekening gebring word). Gelukkig, te danke aan ‘n onlangse wysiging tot die Inkomstebelastingwet, gaan oortollige donasies nie verlore nie, maar mag dit na toekomstige jare van aanslag oorgedra word, waar herbereken word of donasies wat in vorige jare beperk is, saam met donasies wat in die huidige jaar gemaak is, die 10%-drempel oorskry of nie.

Hierdie artikel is algemene inligtingsblad en moet nie as professionele advies beskou word nie. Geen verantwoordelikheid word aanvaar vir enige foute, verlies of skade wat ondervind word as gevolg  van die gebruik van enige inligting vervat in hierdie artikel nie. Kontak altyd finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies. (E&OE)

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X