10 Financial tips for small business
June 10, 2015
Take your business to the next level
June 10, 2015

A3bBTW404 Gids vir Ondernemers soos opgedateer gedurende Maart 2012 sit die vereistes vir ‘n geldige belastingfaktuur uiteen. ‘n Faktuur is ‘n dokument wat die koper in kennis stel van ‘n verpligting om ‘n betaling te maak na afloop van ‘n transaksie, wat nie noodwendig as ‘n belasbare lewering kwalifiseer nie. ‘n Belastingfaktuur is ‘n dokument waarvoor voorsiening gemaak word in die BTW-Wet om die ondernemer in staat te stel om ‘n inset BTW-aftrekking te kan eis, en sal altyd verband hou met ‘n belasbare lewering.

Vir fakture waarvoor die vergoeding meer as R5 000 is, word die volgende vereis:

 • die woorde “belastingfaktuur” op ‘n prominente plek
 • naam, adres en BTW-registrasienommer van die verskaffer
 • naam, adres en BTW-registrasienommer van die koper
 • reeksnommer van die belastingfaktuur en datum waarop uitgereik
 • behoorlike en volledige beskrywing van die goedere verkoop en/of dienste gelewer
 • hoeveelheid of volume van die goedere en/of dienste gelewer
 • totaal van die faktuur en BTW-bedrag

Vir fakture met ‘n waarde van minder as R5 000, word die volgende vereis:

 • die woorde “belastingfaktuur” op ‘n prominente plek
 • naam, adres en BTW-registrasienommer van die verskaffer
 • reeksnommer van die belastingfaktuur en datum waarop uitgereik
 • behoorlike en volledige beskrywing van die goedere verkoop en/of dienste gelewer
 • totaal van die faktuur en BTW-bedrag

Die goedgekeurde metodes vir die aanduiding van die vergoeding en BTW vir belasbare lewerings is soos volg:

Metode 1:  Alle bedrae individueel aangedui Metode 2:  Totale bedrag enBTW-koers van toepassing Metode 3:  Totale bedrag en BTW gehef
Prys (BTW uitgesluit) R500 Totale bedrag R570 Totale bedrag R570
BTW gehef R  70 BTW ingesluit @ 14% BTW ingesluit R  70
Totaal insluitend BTW R570

Dit is belangrik om daarop te let dat posadresse alleenlik nie meer aanvaar word deur die SAID nie, en dat die fisiese adres van die verskaffer en/of koper op die belastingfaktuur aangedui moet word.

Die volgende moet in gedagte gehou word met verwysing na belastingfakture:

 • ‘n Ondernemer moet ‘n belastingfaktuur binne 21 dae uitmaak vir die lewering van goedere of ‘n diens waarvan die waarde van die lewering R50 oorskry, ongeag of die koper dit aangevra het of nie.
 • Indien die vergoeding in rand R50 of minder is, hoef ‘n belastingfaktuur nie uitgereik te word nie. ‘n Dokument, soos ‘n kwitansie, wat aandui watter bedrag BTW gehef is, moet steeds voorsien kan word vir ‘n geldige BTW-inset aftrekking.
 • Indien die vergoeding in rand R50 oorskry, maar minder is as R3 000, mag ‘n verkorte belastingfaktuur uitgereik word.
 • ‘n Belastingfaktuur moet in Suid-Afrikaanse Rand uitgereik word, behalwe vir nulkoers verkope.

Tweedehande goedere

Waar ‘n ondernemer tweedehandse goedere aankoop by ‘n nie-ondernemer, moet die volgende besonderhede deur die ondernemer bygehou word om ‘n geldige BTW-inset aftrekking te kan eis:

 • Naam, adres en ID-nommer van die verskaffer (ID-nommer van die verteenwoordiger in die geval van ‘n BK of maatskappy)
 • Datum aangekoop
 • Hoeveelheid of volume van die goedere
 • Behoorlike en volledige beskrywing van die goedere aangekoop

Totale bedrag betaal vir die goedere

‘n Verklaring moet deur die verskaffer uitgereik word dat die goedere nie ‘n belasbare lewering uitmaak nie. Die ondernemer moet die verskaffer se ID-nommer bevestig teen die ID-boekie of paspoort. Vir transaksies waarvan die waarde R1 000 oorskry, moet die ondernemer ‘n afskrif van die verskaffer se ID verkry. In die geval van ‘n maatskappy of BK moet ‘n briefhoof of soortgelyke document wat die registrasienommer van die maatskappy of BK bevat, soos uitgereik deur die CIPC, verkry word.

Tydsberekening: inset BTW versus uitset BTW

Indien ‘n ondernemer nalaat om ‘n inset BTW-aftrekking in ‘n sekere periode te eis, kan dit geëis word in die volgende periode, maar dit word beperk tot ‘n tydperk van 5 jaar na die uitreiking van die belastingfaktuur.

Indien ‘n ondernemer bewus word van ‘n uitset BTW-verklaring wat nie gemaak is gedurende die betrokke periode nie, moet ‘n Request for correction vir daardie betrokke periode ingedien word en die korrekte uitset BTW verklaar word.  Dit is nie aanvaarbaar om die addisionele uitset BTW in die daaropvolgende periode te verklaar nie en die SAID kan die ondernemer aanspreeklik hou vir die uitset BTW en boetes en rente hef.

Hierdie artikel bevat slegs algemene inligting en moenie gebruik of beskou word as professionele raad nie. Geen aanspreeklikheid word aanvaar vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade weens vertroue op hierdie inligting nie. Raadpleeg altyd u finansiële raadgewer vir spesifieke en gedetailleerde advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X