T Roos & Kie ondersteun die Bybelgenootskap
November 7, 2014
Provisions and liabilities: Do you know the difference?
November 7, 2014

A2blIn die begrotingstoespraak gedurende Februarie 2013 het die Minister van Finansies gemeld dat die belasting van trusts onder oorsig geneem sal word om enige misbruik daarvan te beheer. In die begrotingsoorsig van 2013 deur Nasionale Tesourie is die volgende gemeld:

To curtail tax avoidance associated with trusts, government is proposing several legislative measures during 2013/14. Certain aspects of local and offshore trusts have long been a problem for global tax enforcement due to their flexibility and flow-through nature. Also of concern is the use of trusts to avoid estate duty, which will be reviewed. The proposal will not apply to trusts established to attend to the legitimate needs of minor children and people with disabilities. 

The proposals are as follows:

  • Discretionary trusts should no longer act as flow-through vehicles. Taxable income and loss (including capital gains and losses) should be fully calculated at trust level with distributions acting as deductible payments to the extent of current taxable income. Beneficiaries will be eligible to receive tax-free distributions, except where they give rise to deductible payments (which will be included as ordinary revenue). 
  • Trading trusts will similarly be taxable at the entity level, with distributions acting as deductible payments to the extent of current taxable income. Trusts will be viewed as trading trusts in that they either conduct a trade or, if beneficial, ownership interests in these trusts are freely transferable. 
  • Distributions from offshore foundations will be treated as ordinary revenue. This amendment targets schemes designed to shield income from global taxation.

Uit die bostaande aanhalings van die begrotingsoorsig is dit glad nie duidelik wat die bedoeling van Tesourie is nie. Tot op hede kon daar nog geen verdere inligting of verduideliking van Tesourie of ander kundiges in die verband verkry word wat die bedoeling van die bostaande aanhalings meer duidelik maak nie.

Eerstens word die stelling gemaak dat daar kommer is oor die gebruik van trusts om boedelbelasting te vermy en dat dit hersien sal word. Dit is teenstrydig met die vorige jaar se begrotingsvoorstelle dat oorweging geskenk sal word om boedelbelasting af te skaf, aangesien daar ’n mate van duplikasie is met die betaling van Kapitaalwinsbelasting by afsterwe. Hierdie aangeleentheid is ook reeds ’n besprekingspunt vir meer as twintig jaar en is onder andere hanteer deur aanbevelings wat gemaak is deur die Margo Kommissie en die Katz Komitee. Alhoewel die aanmerking nie geïgnoreer moet word nie, het daar tot dusver nog niks hieromtrent gerealiseer nie.

Die paragraaf wat handel oor diskresionêre trusts bepaal dat die deurvloei-beginsel (geleibuis) nie langer van toepassing sal wees nie, maar dat verdelings geag sal word as aftrekbare betalings vir doeleiendes van belasbare inkomste. Die paragraaf lui verder dat begunstigdes kan kies om belastingvrye verdelings te ontvang, dus in dié geval die aftrekbare betalings, wat dan ingesluit sal word as normale inkomste in die hande van die begunstigdes.

Ons interpreteer hierdie paragraaf as dat die inkomste van die trust wat verdeel word aan die begunstigdes in terme van die trustakte, belasbaar sal wees in die hande van die begunstigdes en enige onverdeelde inkomste sal dan in die trust belasbaar wees. Volgens ons mening is daar baie min verskil tussen hierdie voorstel en die huidige geleibuis-beginsel. Die enigste verskil mag wees dat die identiteit van die inkomste as sulks verdeel, nie behou sal word nie, soos in die geval van die geleibuis-beginsel.

Dit is ook nie duidelik waarom daar onderskeid gemaak word tussen handeldrywende trusts (“trading trusts”) en diskresionêre trusts nie, aangesien die hantering van beide presies dieselfde is.

Die voorstel oor buitelandse trusts (“off-shore foundations”) vereis nie enige verdere kommentaar nie.

Die aanbevelings in die begrotingsoorsig het vrae by baie persone en instansies laat ontstaan en is ook verder aangevuur deur mediaberigte. Alhoewel die aanbevelings aldus gemaak gemik is om die misbruik van trusts en vermyding van belasting aan te spreek, blyk dit nie wesenlik te verskil van die huidige bedeling nie. Soos gemeld, het hierdie onderwerp al by verskeie geleenthede aanbevelings tot gevolg gehad, maar het dit nog nooit verder as aanbevelings gevorder nie. Ons beveel aan dat kennis geneem word van hierdie aanbevelings, maar dat gewag moet word vir meer konkrete inligting voordat besluite geneem word.

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingstuk en moet nie gebruik of staatgemaak word op as professionele advies nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of vir enige verlies of skade wat voortspruit uit vertroue op enige inligting hierin nie. Kontak atyd jou finansiële adviseur vir spesifieke en gedetailleerde advies. 

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X